Centrum Medyczne EUROMED
90-716 dA, ul. Gdaska 26
tel. 48 42 632 65 86
tel. 48 601 365 926
e-mail: info (at) euromedcentrum.pl
Hemoroidy
Gwnym objawem choroby hemoroidalnej, zwanej potocznie Cylakami odbytu, jest krwawienie.

Hemoroidy to niewielkie struktury anatomiczne znajdujce si wewntrz kanau odbytu. Ich nazwa pochodzi od greckiego sowa hemoroides, ktre oznacza przepyw krwi. Ich zadaniem jest utrzymywanie szczelnoBci odbytu, szczeglnie gazw. Maj form wypukle bony Bluzowej do wewntrz i w gwnej mierze skadaj si z licznych pocze ttniczo-Cylnych. Ukad kocowych ttniczek bezpoBrednio przechodzcych w Cyy (bez obecnoBci naczy wosowatych) tworzy poduszeczki naczyniowe w grnej czBci kanau odbytu tuC powyCej linii grzebieniastej. S one otoczone dwoma miBniami okrCnymi - zwieraczami odbytu - wewntrznym i zewntrznym.

MiBnie te przez wikszoB czasu pozostaj w stanie napicia. Powoduje to zastj krwi w hemoroidach, ich pcznienie, Bcise przyleganie do siebie i utrzymywanie szczelnoBci kanau odbytu. W trakcie oddawania stolca miBnie zwieracza odbytu rozluAniaj si i wwczas nastpuje odpyw krwi zgromadzonej w hemoroidach.


Objawy

Typowe objawy choroby hemoroidalnej to:
 1. Bwid,
 2. pieczenie i sczenie,
 3. pozostawianie Bladw stolca,
 4. jasnoczerwone Blady krwi na stolcu i papierze toaletowym lub bieliAnie,
 5. uczucie niekompletnego wyprCnienia.
NajczBciej wystpuje kilka objaww cznie, ktre dla pacjenta s bardzo nieprzyjemne i mog znacznie obniCy komfort Cycia osoby dotknitej t chorob.

Nie wiadomo dokadnie, ile osb cierpi na opisane dolegliwoBci. Przypuszcza si, Ce co trzecia osoba po 30 roku Cycia sporadycznie lub czsto cierpi na hemoroidy.
Wiadomo jednak, Ce znaczna czB osb starszych dotknita jest t dolegliwoBci.

Przyczyn krwawienia, blu, Bwidu w okolicy odbytu nie zawsze musz by hemoroidy: skra wok ujBcia odbytnicy jest bardzo wraCliwa. atwo dochodzi tam do podraCnie, skalecze lub zapalenia. W ten sposb moCe dojB np. do powstania szczeliny odbytu. Pod pojciem tym rozumiemy gbokie pknicie lub owrzodzenie Bluzwki odbytnicy, w ktrym w miar upywu czasu moCe dojB do zapalenia. Szczelina moCe powodowa ostry bl oraz czsto nieznaczne krwawienie.
W okolicy odbytu dochodzi czsto takCe do powstania egzemy okooodbytniczej (zapalna choroba skry w okolicy odbytu) oraz agodnych guzkowatych patkw skry.
Przy czstym wystpowaniu i utrzymywaniu si dolegliwoBci w okolicy odbytu naleCy skonsultowa si z lekarzem specjalist.
Za tymi objawami mog kry si takCe powaCne schorzenia, co jednak zdarza si stosunkowo rzadko. Tylko badanie lekarskie moCe wykluczy takie podejrzenie.

Jak powstaje choroba?

Rozwj choroby hemoroidalnej przebiega stopniowo. Pocztkowo sploty Cylno-ttnicze powikszaj si, bona Bluzowa rozciga si, powstaje obrzk, tworz si guzki krwawnicze, ktre powikszaj si i zaczynaj krwawi. Nastpuje takCe osabienie podporowej tkanki cznej i wizade Parksa, co powoduje wypadanie guzkw krwawniczych przez kana odbytu na zewntrz. MoCna tu wic wyrCni kilka etapw choroby.

W pierwszym wystpuj jedynie bezbolesne krwawienia w czasie oddawania stolca. Mamy wwczas do czynienia z tzw. hemoroidami wewntrznymi. Powikszenie splotu naczyniowego jest jedynie czasowe, a krwawienie nastpuje z bony Bluzowej pooConej wyCej. Krew ma Cywoczerwon barw.

Podczas drugiego etapu naczynia krwionoBne ulegaj uszkodzeniu i s zastpowane przez tkank czn. Tworz si "guzy", ktre podczas parcia lub wyprCnienia s przesuwane przez masy kaowe ku doowi. Dlatego teC oprcz krwawienia wystpuje wwczas bl.

W kolejnym okresie (w przypadku tzw. hemoroidw zewntrznych) splot naczyniowy utraci juC swoj sprawnoB, a otaczajce tkanki zmieniaj si chorobowo. CzynnoB zwieraczy miBni ulega osabieniu. Przy kaCdym wyprCnieniu duCe guzy wypadaj na zewntrz, a niekiedy pozostaj na zewntrz jako trwale wypadnite i s widoczne w ujBciu kanau odbytu. DuCe guzy krwawnicze pocigaj za sob ku doowi bon Bluzow, ktra pozostajc na zewntrz jelita, podlega staemu draCnieniu i reaguje Bluzow wydzielin. Objawy choroby to: krwawienie, wraCenie obrzku i ucisku, uczucie dyskomfortu, bl, stae wilgotnienie odbytu, swdzenie, brudzenie bielizny. Chory ma problemy z utrzymaniem higieny osobistej.

Krwawienie moCe wystpowa w rCnych iloBciach - od Bladowego do bardzo intensywnego ttniczego, zmuszajcego do wykonania doraAnego zabiegu operacyjnego.

RozrCnia si 4 stadia rozwoju hemoroidw:

  Stopie 1
  Hemoroidy nie s jeszcze widoczne i wyczuwalne na zewntrz. MoCna je zobaczy w postaci lekkich wypukoBci w kanale odbytu za pomoc anoskopu/ rektoskopu. W tym stadium poza sporadycznymi jasnoczerwonymi krwawieniami nie powoduj Cadnych dolegliwoBci.

  Stopie 2
  Hemoroidy mog wypada przy prbie parcia, ale cofaj si samoistnie. Towarzysz temu dolegliwoBci takie jak krwawienie, Bwid, pieczenie. Pacjent ma wraCenie niecakowitego wyprCnienia, co powoduje duCsze przebywanie w toalecie, cige parcie, ktre z kolei zwiksza bl.

  Stopie 3
  Hemoroidy w tym stadium maj skonnoB do wypadania nie tylko podczas wyprCniania, ale takCe w trakcie wysiku fizycznego. NajczBciej pozostaj stale widoczne i wyczuwalne, ale mog by odprowadzone rcznie.
  Hemoroidy 3 stopnia mog powodowa znaczny bl oraz wystpowanie krwawienia, Bwidu i sczenia.

  Stopie 4
  Hemoroidy 4 stopnia wypadaj poza odbyt i nie daj si odprowadzi. Wystpuj przy tym objawy takie jak: krwawienie, Bwid, bl, sczenie oraz czsto nietrzymanie stolca.


Jakie przyczyny?

Przyczyny choroby hemoroidalnej s mao znane. Nie wiadomo, dlaczego u jednych schorzenie nie postpuje, a u innych dochodzi do powaCnych powika. Nie ma teC dowodw na rodzinne i wrodzone wystpowanie tej choroby.

MoCna jednak wyrCni niektre czynniki sprzyjajce rozwojowi hemoroidw, a inne traktowa za wyzwalajce. NaleC do nich:

 • Nieprawidowe odCywianie: dugotrwaa dieta, uboga w bonnik, ktry w znacznym stopniu odpowiada za struktur i konsystencj wydalanego stolca, powoduje zaparcia, co w konsekwencji poprzez silne parcie przy wydalaniu wywouje podraCnienia i powstawanie coraz wikszych hemoroidw.
 • Nieregularne wyprCnienia, powoduje przekrwienie okolicy odbytu, a przewlekanie si tego stanu sprzyja powikszaniu si hemoroidw.
 • Siedzcy tryb Cycia i brak aktywnoBci fizycznej - brak ruchu utrudnia dobre krCenie i sprzyja powstawaniu hemoroidw.
 • Pozycja stojca lub siedzca - zbyt dugie pozostawanie w niej rwnieC prowadzi do zaburze.
 • Praca fizyczna, wymagajca bardzo duCego wysiku
 • Menu: posiki ostro przyprawione, duCe iloBci uCywek, alkohol w znacznych iloBciach, maa iloB wypijanych pynw.
 • CiCa i pord
 • Niektre przewleke schorzenia, jak np. marskoB wtroby (w 30% przypadkw!), niewydolnoB serca, nadciBnienie ttnicze, obecnoB duCych guzw w jamie brzusznej i miednicy mniejszej, wrodzona saboB miBni zwieracza odbytu
 • Czste biegunki lub wymioty
 • Rak odbytnicy
 • NadciBnienie ttnicze, niekorzystnie wpywajce na krCenie krwi
 • Uwarunkowania genetyczne, skonnoB do Cylakw odbytu moCe by dziedziczona, zdarza si teC wrodzona saboB miBni zwieracza odbytu.
 • Stany zapalne, zwaszcza przewleke, spowodowane m. in. przez bakteri escherichia coli
 • Podeszy wiek (zanikaj wwczas elementy elastyczne tkanki cznej w warstwie podBluzowej odbytnicy)

Jakie badania?

Krwawienie z odbytu jest bezwzgldnym wskazaniem do penego badania proktologicznego. Lekarz przeprowadza wwczas wywiad chorobowy, podczas ktrego uzyskuje informacje o tym, jaka jest iloB i obfitoB krwawie, czy chory odczuwa bl, jaki jest rytm wyprCnie. Oglda okolic odbytu i bada j rcznie. Wykonuje rwnieC badanie endoskopowe oraz mierzy ciBnienie w kanale odbytu. W zaleCnoBci od wynikw zaleca si odpowiednie leczenie.

Badanie lekarskie

»Czy to wszystko?« pyta wielu pacjentw z ulg po tym, jak badanie przebiego znacznie proBciej, niC si obawiali. JeCeli pacjent wie wczeBniej, co czeka go w gabinecie lekarskim, badanie nie wydaje si takie straszne.
Zanim lekarz przystpi do badania konieczne jest oczyszczenie jelita za pomoc Brodka do pukania jelit lub przeczyszczajcego. Po przyjBciu z toalety pacjent rozebrany od pasa w d kadzie si na kozetk do bada.

MoCliwe s 3 sposoby uoCenia ciaa:

Pozycja boczna Simpsa

Pozycja kolankowo-okciowa

Pozycja ginekologiczna

Lekarz uwaCnie bada palcem zewntrzn okolic odbytu oraz kana odbytu. Pacjent powinien w tym momencie rozluAni miBnie. Im miBnie bd mniej napite, tym szybciej i bezboleBniej przebiegnie badanie. JeCeli konieczne bdzie takCe badanie anoskopem lub rektoskopem, pacjent zostanie o tym poinformowany. Dla niektrych pacjentw badanie tego typu jest krpujce. W praktyce lekarskiej jednakCe jest to jedno z bada rutynowych. Tylko dokadne badanie pozwoli lekarzowi pozna peny obraz choroby oraz zastosowa odpowiednie leczenie.

Dieta, maBci, czopki i piguki

Postpowanie zachowawcze moCe by stosowane u okoo 30% chorych. JeCeli gwnymi objawami s luAne stolce, Bwid odbytu i Blady krwi na papierze toaletowym, chory powinien przede wszystkim zmieni diet na bogatowknikow, pi wicej pynw, unika potraw powodujcych biegunk, wykonywa delikatn toalet odbytu po oddaniu stolca.

Popraw przynosz czsto oglne lub miejscowe leki naczyniowe zmniejszajce obrzk i miejscowy odczyn zapalny. Stosuje si wwczas takie Brodki farmakologiczne, jak diosmina, flebotropy, niesterydowe leki przeciwzapalne.

Metody inwazyjne nieoperacyjne

Czsto spotykamy si z opini pacjentw, ktrzy przyznaj, Ce od wielu lat cierpi z powodu hemoroidw i do tej pory nie wiedzieli, Ce moCna t przykr dolegliwoB wyleczy bez operacji.

Centrum Medyczne EUROMED zapewnia leczenie:
 • bez operacji
 • niewymagajce narkozy i hospitalizacji
 • ambulatoryjne
 • niewymagajce zwolnienia si z pracy
 • pozwalajce tuC po zabiegu powrci do codziennych zaj

Metody stosowane w Centrum Medyczne EUROMED nie ingeruj w funkcjonowanie organizmu, nie powoduj teC zaostrze chorb przewlekych. Pacjenci nie s naraCeni na takie powikania, jak brak moCliwoBci trzymania stolca, czy gazw, co zdarza si w przypadku operacji chirurgicznej.

Terapia, ktr Centrum Medyczne EUROMED proponuje pacjentom w leczeniu hemoroidw (Cylakw odbytu) jest bezbolesna i szybka. Zabieg trwa ok. 10 - 15 min, co pozwala na przeprowadzenie go w przerwie codziennych zaj pacjenta.

Metody bezoperacyjne polegaj na zapobieganiu wypadaniu guzkw krwawniczych przez zmian struktury ich podoCa lub zapobieganiu obrzkowi i zaburzeniom przepywu krwi przez rozciganie. Niekiedy stosuje si teC przecinanie miBnia zwieracza wewntrznego lub wycina si powikszone poduszeczki naczyniowe. S to nastpujce zabiegi:
 1. skleroterapia, czyli wstrzykiwanie do warstwy podBluzwkowej lekw obliterujcych, ktre powoduj zwknienie okolicy guzka krwawniczego;
 2. zaoCenie ciasnych gumowych podwizek wok podstawy guzkw krwawniczych (metoda Barrona) - powoduje zahamowanie ich ukrwienia, martwic i wypadnicie;
 3. krioterapia (stosowanie aplikatorw niskiej temperatury) - polega na zamraCaniu podstawy guzkw w celu wywoania ich lokalnej martwicy i zmniejszenia (coraz rzadziej stosowana);
 4. fotokoagulacja podczerwieni (stosowanie tzw. infra - red coagulation przez 1,5 sekundy w kilku miejscach u podstawy guzka krwawniczego) - polega na przykadaniu sondy i wykorzystaniu promieniowania podczerwieni do wywoania martwicy wypadajcego guzka;
 5. metoda Longo - wykonywana za pomoc specjalnego instrumentu zwanego staplerem, za pomoc ktrego dokonuje si wycicia i zszycia mechanicznego Bluzwki kanau odbytu powyCej linii grzebieniastej. Nie przeprowadza si wycicia hemoroidw, ale wcignicie do kanau odbytu do ich prawidowej anatomicznej pozycji. Metoda ta jest szczeglnie przydatna wtedy, gdy chorobie hemoroidalnej towarzyszy wypadanie bony Bluzowej odbytnicy.

Metody operacyjne

Dotycz okoo 10% chorych z chorob hemoroidaln. Oto rodzaje takich metod:
  - otwarta hemoroidektomia metod Milligan-Morgan - jest najczBciej wykonywana;
  - metoda Fergusona - wskazaniem jest intensywne krwawienie. Po wyciciu kompleksu krwawniczego zaszywa si szczelnie bon Bluzow kanau odbytu;
  - podBluzwkowa hemoroidektomia metod Parksa.

W leczeniu choroby hemoroidalnej powinna obowizywa zasada, aby zawsze dopasowa metod leczenia do indywidualnego stanu chorego. Zarwno lekarz, jak i pacjent musi bra pod uwag fakt, Ce nie moCna wszystkich chorych leczy jedn metod, ktra jest aktualnie modna.

Hemoroidy w ciCy

Sygnaem powstawania hemoroidw, ktre pojawiaj si w ciCy lub tuC po porodzie mog by krwawienia, bl lub swdzenie okolic odbytu.
Przyczyn pojawiania si hemoroidw mog by czste w ciCy problemy z regularnym wyprCnianiem oraz ucisk macicy na jelita.
Zaparcia s ubocznym skutkiem dziaania ciCowych hormonw, ktre powoduj, Ce jelita si rozcigaj i pracuj mniej wydajnie. Trawienie i wydalanie przebiega wic wolniej.
Hemoroidy tworz si rwnieC, poniewaC rosnca macica uciska Cyy jamy brzusznej i tym samym utrudnia odpyw krwi z narzdw miednicy maej.
JeBli zaparcia pojawiaj si juC w pierwszym trymestrze, trzeba zadziaa szybko, bo w miar wzrostu dziecka ucisk macicy na jelita bdzie coraz wikszy. Powstawaniu zapar mog sprzyja rwnieC stosowane w leczeniu niedokrwistoBci ciCarnych preparaty Celaza. Hemoroidy s bardzo nieprzyjemne i maj tendencj do powikszania si w kaCdej kolejnej ciCy. Cho nie zagraCaj zdrowiu dziecka naleCy zwrci si po porad do lekarza ginekologa.
NajwaCniejsze dla zapobiegania dolegliwoBciom zwizanym z Cylakami odbytu s dbaoB o regularne wyprCnienia i odpowiednia aktywnoB fizyczna.
By zmniejszy moCliwoB powstania hemoroidw naleCy stosowa diet bogat w bonnik, ogranicza liczb godzin spdzanych w pozycji siedzcej, a takCe wyduCa spacery i wypoczynek na leCco.

Kobiety w ciCy mog stosowa maBci i czopki doodbytnicze agodzce dolegliwoBci choroby hemoroidalnej. Jednak tylko niektre preparaty moCna stosowa bezpiecznie.
Informacja o tym, czy dany lek nadaje si dla kobiet ciCarnych, powinna znajdowa si na opakowaniu leku lub w ulotce informacyjnej. W razie wtpliwoBci naleCy poradzi si lekarza lub farmaceuty. Preparat o bezpiecznym i skutecznym dziaaniu to Posterisan®. MoCna go stosowa zarwno u kobiet w ciCy, w okresie laktacji jak i u dzieci.

Uwaga, przyczyn krwawienia, blu, Bwidu w okolicy odbytu nie zawsze musz by hemoroidy.

Skra wok ujBcia odbytnicy jest bardzo wraCliwa. atwo dochodzi tam do podraCnie, skalecze lub zapalenia. W ten sposb moCe dojB np. do powstania szczeliny odbytu. Pod pojciem tym rozumiemy gbokie pknicie lub owrzodzenie Bluzwki odbytnicy, w ktrym w miar upywu czasu moCe dojB do zapalenia. Szczelina moCe powodowa ostry bl oraz czsto nieznaczne krwawienie.
W okolicy odbytu dochodzi czsto takCe do powstania egzemy okooodbytniczej (zapalna choroba skry w okolicy odbytu) oraz agodnych guzkowatych patkw skry.

Przy czstym wystpowaniu i utrzymywaniu si dolegliwoBci w okolicy odbytu naleCy skonsultowa si z lekarzem specjalist.
Za tymi objawami mog kry si takCe powaCne schorzenia, co jednak zdarza si stosunkowo rzadko. Tylko badanie lekarskie moCe wykluczy takie podejrzenie


Przygotowanie i czas operacji [wicej >>>]